1.Eganville, Ontario
2.Sudbury, Ontario
3.Sudbury, Ontario
4.Ottawa, Ontario
5.Pembroke, Ontario
6.Ottawa, Ontario
7.Ottawa, Ontario
8.Pembroke, Ontario
9.North Bay, Ontario
10.Ottawa, Ontario